Targon

Targon

Zakladateľ stránky - Targon4 Branislav Taraš - skype. branislav.taras

Víta vás klan The Receivers

Hrávate csko ?

Áno. (414 | 88%)
Nie. (25 | 5%)
Občas. (30 | 7%)

Chcete TURNAJ Aim 1 on 1

Ano (120 | 67%)
Nie (40 | 23%)
Este newiem (18 | 10%)
Rcon skratky pre ovládanie serveru

Základné príkazy  :


rcon sv_restart X - reštartne zápas za X sekúnd
rcon sv_restartround 1 - za 1 sekundu reštartuje hru
rcon sv_proxies X - povolí X pripojeni HLTV...odporúeam sv_proxies 2
rcon users - Vypíše zoznam užívate3ov na serveri
rcon status - Zoznam užívate3ov na serveri, so zoznamom WONID a IP hráeov
rcon changelevel xxxxxx - Mapa sa zmení na xxxxxx napr... rcon changelevel de_dust2
rcon say xxxx - Správa xxxx bude poslaná všetkým hráeom
rcon kick xxxx - Kick hráea s nickom xxxx
rcon banid "xx" "xxxxx" - Banne hráea s WONID xxxx na xx minút

Ialšie príkazy:


adjust_crosshair - zmeníte farbu aimovacieho krížika
allowupload - zapne upload lokálnych textúr (napr. logo) a modelov na server (pokia3 to server umožouje)
ambient_fade 100 - nadstavuje dažku do ktorej poeujete špecifické zvuky (napr. v italy zvuk rádia)
ambient_level 0.300 - nadstavujete hlasitos? zvukov špecifických pre jednotlivé mapy
cl_hidefrags 1 - týmto príkazom nevidíte fragy - kills/deaths iných hráeov - iba svoje
cl_observercrosshair 1 - zapne krížik v sledovacom/spectator móde (0 = off)
cl_showfps 1 - týmto príkazom zapnete zobrazovanie framov za sekundu na vašom monitore
cl_weather 1 - zapne poeasie, napr. dáži v aztecu (0 = off)
clear - zmaže všetko z konzoly
cmdlist - vypíše zoznam všetkých príkazov do konzoly. Ak napíšete "cmdlist a", vypíše len tie príkazy, ktoré zaeínajú písmenom "a"
connect 'ip' - pripojíte sa na server s danou ip adresou
cvarlist - vypíše do konzoly všetky premenné, ktorý je užívate3 schopný meni?
disconnect - odpojíte sa z hry
drawradar - zapnete si radar
exec x.cfg - vykoná všetky príkazy, ktoré obsahuje súbor x.cfg (skripty, zmena bindov, príkazy do konzoly...)
exit - ekvivalent k príkazu quit
fakelag 0 - simuluje lag. Vyššie eíslo = dlhší lag
fakeloss 0 - simuluje strácanie paketov. Vyššie eíslo = viac stratených paketov
fastspristes 0 - pri hodených flashbangoch si zapínate realitu zobrazovaných smoke puffs - rozsah je od 0 do 2 prieom 0 = najviac realistické (pri hodnote 1 nebude smoke šedý, ale biely)
gamma 3 - nadstavíte výšku gammy (pri nadstavení gamma 99 a vyššie Vám zaenú pri stre3be modely ostatných hráeov blika? na eerveno, eo sa môže v tmavých priestoroch hodi?)
getcertificate - obdržíte certifikáciu od WON
gl_alphamine 0 - funguje už iba obeasne a pomocou tohoto príkazu si vypínate textúry (1tkou zapínate) - pozor od CS 1.0 nefunguje
hideconsole - skryje konzolu
hideradar - radar si vypnete
hisound 1 - zapnete zvuk vyššej kvality - 1=22kHz, 0=11kHz
hud_centerid 1/0 - zapnete/vypnete zobrazenie mena hráea (ak mierite na hráea bude sa Vám vypisova? jeho meno a ko3ko hp má)
hud_fastswitch 1/0 - zapnete/vypnete "rýchle prehadzovanie". Ak je 0, musíte výber zbrane potvrdi? stre3bou, ak je 1 iba stlaeíte klávesu, na ktorej máte nabindovaný slot 1/2/3 a zbrao sa Vám okamžite hodí do ruky
hud_saytext_time 5 - nadstavíte ako dlho Vám na obrazovke zostanú say a say_team správy (0=žiadne správy na obrazovke)
kill - zabijete sa a budete musie? eaka?, pokia3 neskoneí kolo
lefthand 0/1 - vypnete/zapnete držanie zbranie v 3avej ruke
m_filter 1/0 - zapnete/vypnete filtrovanie myši (smoothing)
m_pitch 0.022 - nadstavíte "mouse pitch" (rýchlos? pohybu myši smerom hore a dolu). Zápornými eíslami nadstavíte inverzný mouselook
m_yaw 0.022 - nadstavíte rýchlos? pohybu myši smerom do strán
max_shells 300 - koordinujete maximálne množstvo zobrazovaných nábojníc
name xxx - zmeníte si meno na xxx. Ak chcete ma? v mene medzeru, napr. chcete ma? meno Najlepší Hráe :), napíšte name "Najlepsi Hrac" (v úvodzovkách). Meno si môžete zmeni? iba ak žijete!
net_graph 1/2/3 - zapnete zobrazovanie fps, prijatých, odoslaných a stratených údajov na vašom monitore
nosound 1/0 - zapínate/vypínate zvuky
ping - zistíte oneskorenie (ping) ostatných hráeov na server
playdemo x - pustíte demo zo súboru "x.dem" v normálnej rýchlosti
playvol 9 - nadstavíte hlasitos? pri prehrávaní dema
r_decals 250 - nadstavíte maximálny poeet decal (=stopy po gu3kách, krv...)
r_drawviewmodel 1/0 - zapnete/vypnete si zobrazenie zbrane na monitore (slúži na zvýšenie fps)
r_dynamic 1/0 - zapnete/vypnete "dynamické osvet3ovanie"
r_mmx 1/0 - vypnete/zapnete MMX kalkulácie (podporované MMX procesormi)
reconnect - obeas sa stáva že ste nespokojný so svojím skóre ei nemáte zapnutý radar (i napriek tomu že napíšete draw radar a nie sa nedeje). V takom prípade sa reconnectnete uvedeným príkazom - stále budete na serveri a Vaše miesto niekto neobsadí.
record x - zaenete nehráva? demo do Vašeho cstrike adresára
retry - 4krát sa pokúsi napoji? na server, na ktorý už pokusy o pripojenie zlyhali
say_team xxx - príkazom chatujete so svojimi team kolegami - napíšete say_team: medzera a chat ureený pre teammates
say xxx - príkazom chatujete - napíšete say: medzera a svoj text
scr_centertime 2 - nadstavíte ako dlho ostanú správy zo servera (napr. autentifikácia Paladinom, rcon say...) na Vašej obrazovke
scr_conspeed - nadstavíte, ako rýchlo sa konzola "vyroluje"
snapshot - zoberie a uloží snapshot vo formáte .tga do Half-Life adresára
screenshot - zoberie a uloží screenshot do Half-Life adresára
sensitivity 5.0 - nastavujete si citlivos? myšky v hre
serverinfo - zobrazí informácie o serveri (ak nejaké info admin zadal)
setinfo ah 1 - automatický help - pri hre sa Vám zobrazujú help informácie na obrazovke (0 = off)
setinfo dm 1 - zapnete tým zobrazovanie brífingov každej spustenej mapy (0 = off)
showbriefing - zobrazí sa Vám brífing mapy
showinfo 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie všetkých paketov
showpause 1/0 - zapnete/vypnete pauzu displeja
showram 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie vo3nej ramky
startdemos - zaene v poradí prehráva? demá
stop - zastavíte nahrávanie dema
stopdemo - zastavíte prehrávanie dema
stopsound - zastavíte prehrávanie zvukov
timedemo x - prehraje x.dem súbor s maximálnymi možnými fps a hlási priemerné fps
timeleft - zistíte ko3ko easu ostáva do konca mapy
timerefresh - slúži na zistenie fps Vašeho poeítaea (Vaša postava sa otoeí o 360 stupoov a CSko vám zráta, ko3ko fps vidíte za týchto 360 stupoov).
violence_ablood 1/0 - zapnete/vypnete zobrazovanie krvi
volume 0.6 - nastavíte si hlasitos? reproduktorov/slúchadiel - rang od 0 do 1
votemap xx - hlasujete za zmenu mapy, kde xx je eíslo mapy (zistené príkazom listmaps)

Nastavenie servera :
sv_password xxx - nadstavíte na server heslo, ktoré bude xxx
sv_gravity 800 - meníte gravitáciu v hre - eím menšia tým vyššie skáeete/lietate (800 štandart)
sv_cheats 0/1 - vypnete/zapnete možnos? cheatovania v hre (gl_alphamine 1; impulse 101...) - admin, ktorý nastaví 1 je šialenec :D
mp_timelimit 30 - level sa bude hra? 30 minút, potom príde na radu iná mapa (0 vypne)
mp_roundtime 3 - udáva easovú dažku v minútach jedného roundu (od 1-8)
mp_buytime 0.5 - udáva easovú dažku v minútach, poeas ktorej Vám je umožnené nakupova?
mp_freezetime 1 - udáva dobu v sekundách, poeas ktorej bude hra na zaeiatku každého roundu zamrznutá - slúži na nákup zbraní a vybavenia
mp_forcechasecam 0/1/2/3 - 0 je pre free-look mód, 1tka vám umožouje v spectator móde sledova? vašich teammates, 2jka Vám zablokuje akéko3vek "lietanie" a uvidíte iba eas? mapy, kde ste umreli, 3ja Vám uzamkne presne poh3ad na hráea bez toho, aby ste mohli akoko3vek "lieta?" okolo neho. To sa easto využíva pri CW, kedy v teame matvi spoluhráei nemôžu nakúka? za roh a napoveda? kolegovi, že "nepriate3 sa blíži z pravej strany"
mp_fadetoblack 1 - po smrti Vám automaticky stmavne obrazovka (0 = off)
allow_spectators 1 - na serveri sa môžu pohybova? spectatori (0 = off)
mp_c4timer 45 - udáva, ko3ko sekúnd po položení bomby bomba vybuchne (štandart 45 na publicu, pri CW je to iba 35)
mp_startmoney 800 - nastavením tejto premennej ureíte, ko3ko dolárov bude ma? každý hráe po reštarte na zaeiatku kola. 800 je default.
mp_autoteambalance 1 - v prípade, že v jednom tíme je o dvoch a viac hráeov, zapnete automatickú balanciu hráeov (vyrovnanie) do tímov (vypnete, ak za 1 dáte 0)
mp_limitteams 1 - znamená, že jeden tím môže ma? max. o jedného hráea viac ako druhý (môžete eíslo rôzne meni? - nulou vypnete)
mp_autokick 1 - každý TK bude vykopnutý zo serveru (vypnete ak dáte za 1 - 0)
mp_friendlyfire 1 - zapnete friendly fire - 0 vypne
mp_tkpunish 1 - TKiller si ialšie kolo nezahrá - ak zabil vlastného
mp_hostagepenalty 3 - po zabití 3 hostage-ov Vás server vykopne
mp_flashlight 1 - server tým umožní používanie bateriek - 0 vypnete
mp_footsteps 1/0 - zapnutie/vypnutie krokov (nebudete kroky v hre poeu?)
mp_mapvoteratio 0.6 - udáva, ko3ko percent hráeov je potrebných na votovanie novej mapy - 0.6 znamená že musí hlasova? za rovnakú mapu minimálne 60% hráeov (rozsah je od 0.0 do 1.0)
pausable 1 - umožníte ako server ostatným hráeom pausova? hru (ak sa napr. niekto neš?astne odpojí a vy na neho eakáte) (0 = off)
listplayers - vypíše Vám zoznam hráeov a ich id na serveri - slúži na kickovanie a votovanie o vyhodení hráea zo serveru
mp_logmessages 1 - týmto príkazom zapnete logovanie (zapisovanie) chatu do súboru (0 = off)
kick #15 - týmto príkazom vykopnete zo serveru hráea, ktorého ID je 15 (ID zistíte napísaním príkazu "listplayers" od konzoly). Mriežka je povinná!
remove 'IP' - bann na IP/hráea odstránite.
ghost 1 - uvidíte ostatných spectatorov s spectator móde (0 = off)
lambert -1.0001 - uvidíte všetky veci jasne bez použitia baterky

Páči sa vám táto stránka ?

Áno,je super . (99 | 56%)
Nie,je úplne zlá . (50 | 29%)
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one